กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมเพื่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) และการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองสระแก้ว
      (4 มี.ค. 59) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายเศรษฐพงค์ชัย  อัครพลประชิต ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้วและสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมเพื่อเตรียมความ...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
      (28 ต.ค.58)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบา...
 
  เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง ประจำปี 2558
      (28 ต.ค.58)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง ประจำปี 2558 เพื่อรวบรวมข้อมูลตามเกณฑ์ชี้วัดและค...
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
      (15 ต.ค.58)สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองสร...