กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  นายกฯเขียด เปิดประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2557
      (วันนี้ 4 ก.พ. 57)  นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2557 (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล...
 
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
      
 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
      วันนี้ (๒๖ มิ.ย.๕๖) นายสุรพงษ์   เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  และนายสมโภชน์  ลิ้...
 
  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
      วันนี้ (๒๗ มี.ค.๕๖) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  นายนิวัฒน์  วงษ์พานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว   ปร...