กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 


  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
      (18 พ.ย.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วเพื่อพิจารณาร่างแผนกา...
 
  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว
      
  ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557
       
  กองวิชาการฯ ประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วฯ
      วันนี้ (24 มิ.ย. 57) เวลา 10.00น. กองวิชาการและแผนงานจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา...